Комп'ютерна Академія {global_step_name} - повноцінна IT-освіта для дорослих і дітей. Ми навчаємо з 1999 року. Авторські методики, викладачі-практики, 100% практичних занять.

Ви використовуєте застарілий браузер!

Ваш браузер Internet Explorer, на жаль, є застарілим. Ця версія браузеру не підтримує багато сучасних технологій, тому деякі функції сайту можуть працювати з помилками. Рекомендуємо переглядати сайт за допомогою актуальних версій браузерів Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

Публікації

Монографії

 1. Kavun S., Brumnik R. Management of corporate security : new approaches and future challenges. Cyber security challenges for critical infrastructure protection. Monograph / [editorial Denis Galeta, and Miran Vrsec]. – Ljubljana : Institute for Corporate Security Studies, 2013. – 318 p.
 2. Клебанова Т.С., Гурьянова Л.С., Кавун С.В. Инновационные и информационные технологии в развитии национальной экономики: теория и практика. Инновационно-ориентированные модели сбалансированного развития регионов. Монография / Под ред. Т.С. Клебановой, В.П. Невежина, Е.И. Шохина.- М. : Научные технологии, 2013. – 528 с. – С. 173-182.
 3. Клебанова Т.С., Гурьянова Л.С., Мозенков О.В., Кавун С.В. Сучасні концепції прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем. Сценарне прогнозування збалансованого розвитку територій на основі інструментів фіскальної політики. Монографія / За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2013. – 556 с. – С. 118-131.
 4. Кавун С.В., Тридід О.М., Зима О.Г. Модели оценки и анализа сложных социально-экономических систем. Множинний метод оцінки рівня економічної безпеки підприємств. Монография / Под ред. докт. экон. наук, проф. В.С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т.С. Клебановой, докт. экон. наук, проф. Н.А. Кизима. – Х. : ИД «ИНЖЄК», 2013. – 664 с. – С. 457-472.
 5. Кавун С.В. Економічна безпека підприємства: інформаційний аспект : монографія / С.В. Кавун. – Харків : Вид-во ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014. – 312 с.
 6. Козаченко Г.В., Кавун С.В. GR та PR менеджмент в контексті економічної безпеки. Підхід щодо розробки інформаційно-аналітичного забезпечення системи економічної безпеки підприємства. Монографія / за ред. проф. Мігус І.П. – Черкаси: ПП Чабаненко Ю.А. – Черкаси, 2014. – 376 с. – С. 286-304.
 7. Козаченко Г.В., Кавун С.В. Економічна та інформаційна безпека суб’єктів господарювання: сучасний стан і тенденції розвитку : монографія [ Текст] / Концепція синтезу інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання / авт. кол. : ред. кол. : Т. С. Смовженко, А. Я. Кузнецова, О. І Барановський, О. М. Тридід, Г. М. Азаренкова та ін. – К. : УБС НБУ, 2014. – 386 с.
 8. Кавун С.В., Ревак І. О., Швець О. О. Рушійні сили розвитку бізнесу в умовах ринкової взаємодії: Колективна монографія [ Текст] / Інтелектуальний потенціал – основа інноваційного розвитку бізнесу / під ред. д.е.н., професора Г. Г. Савіної. – Херсон: вид-во ПП Вишемирський В.С., 2014. – 288 с. – С. 226-240.
 9. Кавун С.В., Ревак І. О., Жосан Г. В. Рушійні сили розвитку бізнесу в умовах ринкової взаємодії: Колективна монографія [ Текст] / Роль вищої освіти у формуванні інтелектуального потенціалу / під ред. д.е.н., професора Г. Г. Савіної. – Херсон: вид-во ПП Вишемирський В.С., 2014. – 288 с. – С. 241-262.
 10. Інформаційні системи і технології в міському просторі: монографія / М.В. Новожилова, А.Л. Литвинов, В.Є. Зайцев та ін. [за заг. ред. М.В. Новожилової]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019. – 300 с.

 


Основні навчальні посібники, підручники кафедри Навчальні посібники з грифом МОНУ

 1. Кавун С.В., Смирнов О.А., І. В. Сорбат, Мелешко Є.В., Коваленко О.В. Системи штучного інтелекту. Навчальний посібник. Кіровоград: КНТУ, 2013. – 336 с. Гриф МОНУ №1/11-5584 від 18.03.13.
 2. Кавун С.В., Смирнов О.А., Столбов В.Ф., Мелешко Є.В. Основи інформаційної безпеки. Навчальний посібник. Кіровоград: КНТУ, 2012. – 444 с. Гриф МОНУ № 1/11-5760.
 3. Кавун С.В., Чен Р.М., Плеханова Г.О. Інформаційно-комунікаційне забезпечення туристичної діяльності. Навчальний посібник. Харків : Вид. ХНЕУ, 2011. – 400 с. Гриф МОНУ №1/11-12285.

 


Навчальні посібники

 1. Кавун С.В. Економічна та інформаційна безпека підприємств у системі консолідованої інформації : Навчальний посібник / С.В. Кавун, А.А. Пилипенко, Д.О. Ріпка. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 364 с

 


Наукові статті у фахових виданнях

 1. Кавун С.В. Аналіз кіберзлочинності у сфері економічної безпеки / Науково-методичний журнал ЧДУ ім. П. Могили «Наукові праці. Серія «Комп’ютерні технології» / С.В. Кавун, В.А. Голубєв. – 2014. – Випуск 217, Том 229. – С. 9-14.
 2. Гороховатский В.А. Грануляция значений признаков объектов как способ повышения результативности методов структурного распознавания / В.А. Гороховатский, Ю.А. Куликов // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2014. – Т. 16, № 3. – С. 67–78.
 3. Гороховатский В.А. «Нейросетевые технологии самообучения в системах структурного распознавания визуальных объектов»/ А. Е. Берестовский, А.Н. Власенко, В.А. Гороховатский // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2015. – Т. 17, № 1. – С. 108–120.
 4. В.А. Гороховатский, Т.В. Полякова, Ю.А. Куликов Классификация изображений на основе признаковых пространственных структур // Вісник НТУ «ХПІ». зб. наук. пр. – Х.: НТУ «ХПІ». –2013. – №2(976). – С.101–109.
 5. С.В. Кавун. Актуальные проблемы математического моделирования в финансово-экономической области // Сборник научных статей «Актуальные проблемы математического моделирования в финансово-экономической области». – Харьков: Вып. 12/ Под ред. д.т.н., проф. В.А. Бывшева. М.: Финакадемия, 2013. 9.
 6. В.Ю. Дубницький, О.Е. Петренко, А. И. Ходирев «Исследование свойств функций «финансовых пузырей» и их логопериодической составляющей». Наукове видання. Збірник наукових праць Системи обробки інформації, випуск 5 (121). – С. 126-132.
 7. Власенко Н.В. Оценивание эффективности систем признаков в методах распознавания изображений на основе структурного анализа / Н.В. Власенко, В.А. Гороховатский // Бионика интеллекта. – 2014. № 1(82).– С. 38–42.
 8. В.О. Гороховатський, Построение модификаций и анализ свойств структурних описаний при распознавании изображений / В.А. Гороховатский, Н.В. Власенко Т.В. Полякова // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Інформатика та моделювання: зб. наук. пр. – Х.: НТУ «ХПІ». –2014. – №35(1078). – С.48–58.
 9. Кавун С.В., Трухачова К.В. Оцінювання результатів і виявлення можливостей забезпечення балансованої результативності господарської діяльності підприємства // Зб. наук. пр. «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», Харків: ХІБС УБС НБУ. – 2014. – Випуск 2(17)/2014. – С. 218-226.
 10. Ревак І. Тенденції та діагностика стану вітчизняної науки як фактора збагачення інтелектуального потенціалу // І. Ревак, С. Кавун/ Журнал “Вісник Національного банку України”. – 2015. – № 6(232). – С. 68-76.
 11. Кавун С.В. Аналітичний огляд стану безпеки у банківській сфері / С.В. Кавун, О.М. Тридід // Зб. наук. пр. «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», Харків: ХІБС УБС НБУ. – 2014. – Випуск 1(16)/2014. – С. 22-34.
 12. Кавун С.В. Ієрархічно-матричний метод оцінки рівня економічної безпеки / С.В. Кавун // Збірник наукових праць «Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)». – 2014. – 1(19). – С. 265-271.
 13. Кавун С.В. Методичний підхід до аналізу та оцінювання фінансово-економічної безпеки підприємства / С.В. Кавун, О.Є. Полтавська // Зб. наук. пр. «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», Харків: ХІБС УБС НБУ. – 2012. – Випуск 2(13)/2012. – С. 142-147.
 14. Кавун С.В. Математическая формализация критериального метода выявления инсайдеров / С.В. Кавун, І.В. Сорбат / Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна: збірник наукових праць / головний редактор Р.І. Тринько. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – Вип. 1. – С. 138-151 (292 с.)
 15. Кавун С.В., Л.С. Гур’янова, Г.В. Жосан. Визначення стратегії соціальної відповідальності підприємства з метою забезпечення результативності його діяльності / С.В. Кавун, Л.С. Гур’янова, Г.В. Жосан // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. — 2015. — Том 2. — № 19. — С. 260-267.
 16. Гур’янова Л. С. Концептуальна схема аналізу просторово-часових і структурних ефектів фінансової регіональної політики // Л. С. Гур’янова, С.В. Кавун / Журнал “Бізнес інформ”. – 2015. – № 5(448). – С. 71-78.
 17. Зайцев В.Е. Сокращение длительности технологической подготовки производства деталей авиационного трубопровода путем автоматизации принятия рациональных технологических решений [Текст] / В.Е. Зайцев, М.С. Мельников // Авиационно-космическая техника и технология. – 2014. – № 3 (110). – С. 8 – 14.
 18. Зайцев В.Є. Впровадження синхронних засобів комунікацій в формі онлайн конференцій та вебінарів в платформах дистанційної освіти в Україні [Текст] / В.Е. Зайцев, Д.С. Морозов, М.О. Алійник // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. – 2014. – №3(31) – С. 62 – 66.
 19. Зайцев В.Є. Модель спільної розробки курсів у платформах дистанційного освіти [Текст] / В.Е. Зайцев, Д.С. Морозов // Інформаційні технології і засоби навчання, 2015, Том 45, №1. – С. 42 – 49.
 20. Зайцев В.Є. Освітні електронні платформи як педагогічний інструмент діяльності навчальних установ [Текст] / В.Є. Зайцев, К.С. Бабко // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: зб. наук. праць. – Випуск 31 (41). – Київ: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2018. – С. 66-72.
 21. Зайцев В.Є. Побудова систем перевірки програмного забезпечення в системах дистанційного навчання / В.Є. Зайцев, Д.С. Морозов // ІV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених (веб-конференція), 11-12 грудня 2013 р., Луганськ, Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля. – Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2013. – 384 с.
 22. Зайцев В.Е. Информационные технологии в образовании: мода или необходимость / В.Е. Зайцев // Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософія комунікації: інтелектуальні системи та інформаційні технології в освіті» 20 березня 2014 р. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2014. – 16 с.
 23. Зайцев В.Є. Проєкт «Класна Оцінка»: розробка та впровадження електронної платформи для реалізації доступної дистанційної освіти та інформатизації діяльності установ освіти як на рівні окремого закладу, так і регіону в цілому / В.Є. Зайцев // Шоста Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2015», 12-14 березня 2014 р. – Київ: 2015. – С. 18 – 20.
 24. Зайцев В.Е. Електронний освітній ресурс як інструмент інформаційно-комунікаційних технологій / В.Е. Зайцев, К.С. Бабко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції з нагоди святкування 30-річчя кафедри інформатики та методики її навчання, 8–9 листопада 2018 р., м. Тернопіль. – Тернопіль: Тернопольский национальный педагогический университет им. В. Гнатюка, 2018. – С. 84 – 87.
 25. Зайцев В.Є. Національна електронна освітня платформа: як ідею зробити реальністю / В.Є.Зайцев // XVIІI Міжнародна науково-практична конференція «Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології» 19–20 вересня 2019 р., м. Київ. – Київ: Міністерство освіти і науки України, 2019.

 


Наукові статті у міжнародних виданнях

 1. Тридід О.М., Кавун С.В., Гойхман М.І. «Synthesis concept of information and analytical support for bank security system», 11(161), с. 449-461
 2.  Кавун С.В. «Механизм противодействия в информационной войне». / Revista Militara, Studii de securitate si aparare, Publicatie stiintifica, No. 1(11), 2014, pp. 55-61.
 3. Zaytsev V. Experimental and numerical investigation of processes that occur during high velocity hydroforming technologies: An example of tubular blank free bulging during hydrodynamic forming                                                                                                                    [Текст] / O. Khodko, V. Zaytsev, V. Sukaylo, N. Verezub, S. Scicluna // Journal of Manufacturing Processes. – 2015. ‑ № 20 (Part 1). – P. 304-313.
 4. Zaytsev V.Ye. Advanced Prospects for the Development of Aircraft Assembly Technology [Текст] / V.S. Krivtsov, V.V. Voronko, V.Ye. Zaytsev / Language: English. innov. 2015, 11(3): 11-18
 5. Зайцев В.Є. Аналіз питання доставки пошти безпілотними літальними апаратами / Зайцев В.Є., Воронько В.В., Воронько І.О. // Integración de las ciencias fundamentales y aplicadas en el paradigma de la sociedad post-industrial: Colección de documentos científicos «ΛΌГOΣ» con actas de la Conferencia Internacional Científica y Práctica (Vol. 2), 24 de abril de 2020. Barcelona, España: Plataforma Europea de la Ciencia. – С. 57 – 60.