Україна, 61010, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11 +38 (050) 444-08-82
Харківський технологічний університет «IT STEP»
Харківський технологічний університет «IT STEP»

Україна, 61010, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11

+38 (050) 444-08-82

Харківський технологічний університет «IT STEP»

Навчальна (Освітня)

Концепція освітньої діяльності за спеціальністю
126 «Інформаційні системи і технології» з підготовки
бакалаврів за першим (бакалаврським) рівнем
в галузі знань 12 «Інформаційні технології»


Код та найменування спеціальності:
126 «Інформаційні системи і технології».
 
Рівень вищої освіти:
перший (бакалаврський).
 
Орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм:
Спеціалізація «Розробка програмного забезпечення, мережі та кібербезпека, комп’ютерна графіка та дизайн в ІТ».
Освітня програма «Інформаційні системи і технології».
 
Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та строк навчання:
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців.
 
Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати:
Бакалавр з інформаційних систем і технологій.
 
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання:
Наявність повної загальної середньої освіти або ступеня молодшого спеціаліста.
 
Порядок оцінювання результатів навчання:
Система оцінювання результатів навчання, містить такі складники:
поточний контроль результатів навчання – здійснюється з метою перевірки знань, умінь та навичок студентів під час проведення аудиторних занять, а також для перевірки результатів виконання самостійної роботи у наступних формах: усна перевірка на практичних та лабораторних заняттях; тестова перевірка за темами дисципліни; письмова перевірка; практична перевірка (друковані роботи або файли); виконання контрольних робіт;
підсумковий контроль результатів навчання – здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з певної дисципліни навчального плану і проводиться у формі екзамену чи заліку;
оцінювання курсової роботи – передбачає перевірку глибини теоретичних і практичних знань, умінь та навичок студента з окремої дисципліни, вмінь самостійно проводити дослідження за певною тематикою, аргументувати та обґрунтовувати отримані результати;
оцінювання звітів з технологічної та переддипломної практик – передбачає перевірку рівня виконання студентами завдань, визначених програмою практики; здійснюється у формі особистого захисту студентом результатів проходження практики перед комісією з викладачів кафедри;
оцінювання бакалаврської кваліфікаційної роботи – підсумковий контроль за результатами навчання на освітньому ступені «Бакалавр» щодо їх відповідності вимогам стандартів вищої освіти, який проводиться у формі захисту бакалаврської кваліфікаційної роботи.

 

 

 

Концепція освітньої діяльності за спеціальністю
073 «Менеджмент» з підготовки
бакалаврів за першим (бакалаврським) рівнем
в галузі знань 07 «Управління та адміністрування»


Код та найменування спеціальності:
073 «Менеджмент».
 
Рівень вищої освіти:
перший (бакалаврський).
 
Орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм:
Спеціалізація «Менеджмент в сфері інформаційних технологій».
Освітньо-професійна програма: «Менеджмент в ІТ».
 
Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та строк навчання:
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців.
Професійна діяльність як фахівця з менеджменту у сфері інформаційних технологій.
 
Професії згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010), на фахову підготовку з яких можуть бути спрямовані освітні програми за спеціальністю 073 «Менеджмент»:
1229 Керівники інших основних підрозділів.
1236 Керівники підрозділів комп’ютерних послуг.
1238 Керівники проектів та програм.
1319 Керівники інших малих підприємств без апарату управління.
1473 Менеджер (управитель) у сфері надання інформації
1475.4 Менеджер (управитель) з питань комерційної діяльності та управління
1476.1 Менеджер (управитель) з реклами.
149 Менеджер (управитель) в інших видах економічної діяльності
 
Бакалавр з менеджменту.
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання:
Наявність повної загальної середньої освіти, ступеней “молодшого спеціаліста”, “бакалавра” або “магістра” (у разі отримання другої вищої освіти).
Порядок оцінювання результатів навчання:
Система оцінювання результатів навчання, містить такі складники:
поточний контроль результатів навчання – здійснюється з метою перевірки знань, умінь та навичок студентів під час проведення аудиторних занять, а також для перевірки результатів виконання самостійної роботи у наступних формах: усна перевірка на практичних та лабораторних заняттях; тестова перевірка за темами дисципліни; письмова перевірка; практична перевірка (друковані роботи або файли); виконанняконтрольнихробіт;
підсумковий контроль результатів навчання – здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з певної дисципліни навчального плану і проводиться у формі екзамену чи заліку.;
оцінювання курсової роботи – передбачає перевірку глибини теоретичних і практичних знань, умінь та навичок студента з окремої дисципліни, вмінь самостійно проводити дослідження за певною тематикою, аргументувати та обґрунтовувати отримані результати;
оцінювання звітів з технологічної та переддипломної практик – передбачає перевірку рівня виконання студентами завдань, визначених програмою практики; здійснюється у формі особистого захисту студентом результатів проходження практики перед комісією з викладачів кафедри.
оцінювання бакалаврської кваліфікаційної роботи – підсумковий контроль за результатами навчання на освітньому ступені «Бакалавр» щодо їх відповідності вимогам стандартів вищої освіти, який проводиться у формі захисту бакалаврської кваліфікаційної роботи.

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Результати контролю оцінюються відповідною сумою балів, загальна кількість та розподіл яких за видами контролю визначаються робочою програмою навчальної дисципліни. Бали накопичуються протягом семестру.