Україна, 61010, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11 +38 (050) 444-08-82
Харківський технологічний університет «IT STEP»
Харківський технологічний університет «IT STEP»

Україна, 61010, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11

+38 (050) 444-08-82

Харківський технологічний університет «IT STEP»

Навчальна (Освітня)

Концепція освітньої діяльності за спеціальністю
126 «Інформаційні системи і технології» з підготовки
бакалаврів за першим (бакалаврським) рівнем
в галузі знань 12 «Інформаційні технології»


Код та найменування спеціальності:
126 «Інформаційні системи і технології».
 
Рівень вищої освіти:
перший (бакалаврський).
 
Орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм:
Спеціалізація «Розробка програмного забезпечення, мережі та кібербезпека, комп’ютерна графіка та дизайн в ІТ».
Освітня програма «Інформаційні системи і технології».
 
Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та строк навчання:
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців.
 
Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати:
Бакалавр з інформаційних систем і технологій.
 
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання:
Наявність повної загальної середньої освіти або ступеня молодшого спеціаліста.
 
Порядок оцінювання результатів навчання:
Система оцінювання результатів навчання, містить такі складники:
поточний контроль результатів навчання – здійснюється з метою перевірки знань, умінь та навичок студентів під час проведення аудиторних занять, а також для перевірки результатів виконання самостійної роботи у наступних формах: усна перевірка на практичних та лабораторних заняттях; тестова перевірка за темами дисципліни; письмова перевірка; практична перевірка (друковані роботи або файли); виконання контрольних робіт;
підсумковий контроль результатів навчання – здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з певної дисципліни навчального плану і проводиться у формі екзамену чи заліку;
оцінювання курсової роботи – передбачає перевірку глибини теоретичних і практичних знань, умінь та навичок студента з окремої дисципліни, вмінь самостійно проводити дослідження за певною тематикою, аргументувати та обґрунтовувати отримані результати;
оцінювання звітів з технологічної та переддипломної практик – передбачає перевірку рівня виконання студентами завдань, визначених програмою практики; здійснюється у формі особистого захисту студентом результатів проходження практики перед комісією з викладачів кафедри;
оцінювання бакалаврської кваліфікаційної роботи – підсумковий контроль за результатами навчання на освітньому ступені «Бакалавр» щодо їх відповідності вимогам стандартів вищої освіти, який проводиться у формі захисту бакалаврської кваліфікаційної роботи.

 

 

 

Концепція освітньої діяльності за спеціальністю
073 «Менеджмент» з підготовки
бакалаврів за першим (бакалаврським) рівнем
в галузі знань 07 «Управління та адміністрування»


Код та найменування спеціальності:
073 «Менеджмент».
 
Рівень вищої освіти:
перший (бакалаврський).
 
Орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм:
Спеціалізація «Менеджмент в сфері інформаційних технологій».
Освітньо-професійна програма: «Менеджмент в ІТ».
 
Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та строк навчання:
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців.
Професійна діяльність як фахівця з менеджменту у сфері інформаційних технологій.
 
Професії згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010), на фахову підготовку з яких можуть бути спрямовані освітні програми за спеціальністю 073 «Менеджмент»:
1229 Керівники інших основних підрозділів.
1236 Керівники підрозділів комп’ютерних послуг.
1238 Керівники проектів та програм.
1319 Керівники інших малих підприємств без апарату управління.
1473 Менеджер (управитель) у сфері надання інформації
1475.4 Менеджер (управитель) з питань комерційної діяльності та управління
1476.1 Менеджер (управитель) з реклами.
149 Менеджер (управитель) в інших видах економічної діяльності
 
Бакалавр з менеджменту.
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання:
Наявність повної загальної середньої освіти, ступеней “молодшого спеціаліста”, “бакалавра” або “магістра” (у разі отримання другої вищої освіти).
Порядок оцінювання результатів навчання:
Система оцінювання результатів навчання, містить такі складники:
поточний контроль результатів навчання – здійснюється з метою перевірки знань, умінь та навичок студентів під час проведення аудиторних занять, а також для перевірки результатів виконання самостійної роботи у наступних формах: усна перевірка на практичних та лабораторних заняттях; тестова перевірка за темами дисципліни; письмова перевірка; практична перевірка (друковані роботи або файли); виконанняконтрольнихробіт;
підсумковий контроль результатів навчання – здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з певної дисципліни навчального плану і проводиться у формі екзамену чи заліку.;
оцінювання курсової роботи – передбачає перевірку глибини теоретичних і практичних знань, умінь та навичок студента з окремої дисципліни, вмінь самостійно проводити дослідження за певною тематикою, аргументувати та обґрунтовувати отримані результати;
оцінювання звітів з технологічної та переддипломної практик – передбачає перевірку рівня виконання студентами завдань, визначених програмою практики; здійснюється у формі особистого захисту студентом результатів проходження практики перед комісією з викладачів кафедри.
оцінювання бакалаврської кваліфікаційної роботи – підсумковий контроль за результатами навчання на освітньому ступені «Бакалавр» щодо їх відповідності вимогам стандартів вищої освіти, який проводиться у формі захисту бакалаврської кваліфікаційної роботи.

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Результати контролю оцінюються відповідною сумою балів, загальна кількість та розподіл яких за видами контролю визначаються робочою програмою навчальної дисципліни. Бали накопичуються протягом семестру.

Цей сайт використовує Cookies

Політика конфіденційності та Правова інформація
Прийняти