Концепція освітньої діяльності за спеціальністю
126 «Інформаційні системи і технології» з підготовки
бакалаврів за першим (бакалаврським) рівнем
в галузі знань 12 «Інформаційні технології»

 

Код та найменування спеціальності:

126 «Інформаційні системи і технології».

Рівень вищої освіти:

перший (бакалаврський).

Орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм:

Спеціалізація «Розробка програмного забезпечення, мережі та кібербезпека, комп’ютерна графіка та дизайн в ІТ».

Освітня програма «Інформаційні системи і технології».

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та строк навчання:

240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців.

Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати:

Бакалавр з інформаційних систем і технологій.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання:

Наявність повної загальної середньої освіти або ступеня молодшого спеціаліста.

Порядок оцінювання результатів навчання:

Система оцінювання результатів навчання, містить такі складники:

  • поточний контроль результатів навчання – здійснюється з метою перевірки знань, умінь та навичок студентів під час проведення аудиторних занять, а також для перевірки результатів виконання самостійної роботи у наступних формах: усна перевірка на практичних та лабораторних заняттях; тестова перевірка за темами дисципліни; письмова перевірка; практична перевірка (друковані роботи або файли); виконанняконтрольнихробіт;
  • підсумковий контроль результатів навчання – здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з певної дисципліни навчального плану і проводиться у формі екзамену чи заліку.;
  • оцінювання курсової роботи – передбачає перевірку глибини теоретичних і практичних знань, умінь та навичок студента з окремої дисципліни, вмінь самостійно проводити дослідження за певною тематикою, аргументувати та обґрунтовувати отримані результати;
  • оцінювання звітів з технологічної та переддипломної практик – передбачає перевірку рівня виконання студентами завдань, визначених програмою практики; здійснюється у формі особистого захисту студентом результатів проходження практики перед комісією з викладачів кафедри.
  • оцінювання бакалаврської кваліфікаційної роботи – підсумковий контроль за результатами навчання на освітньому ступені «Бакалавр» щодо їх відповідності вимогам стандартів вищої освіти, який проводиться у формі захисту бакалаврської кваліфікаційної роботи.

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену,
курсової роботи,
практики
для заліку
90 – 100 А відмінно  зараховано
82 – 89 В добре
74 – 81 С
64 – 73 D задовільно
60 – 63 Е
35 – 59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0 – 34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Результати контролю оцінюються відповідною сумою балів, загальна кількість та розподіл яких за видами контролю визначаються робочою програмою навчальної дисципліни. Бали накопичуються протягом семестру.