ПОРЯДОК

подання та розгляду заяв в електронній формі

на участь у конкурсному відборі до

Приватного вищого навчального закладу

«Харківський технологічний університет «ШАГ»

у 2022 році

І. Загальні положення

 1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 550), визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Університету та її розгляду.
 2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти (далі – електронна заява) – запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база) шляхом заповнення ним у режимі он-лайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою: https://ez.osvitavsim.org.ua та містить відомості про обрані ним заклад вищої освіти, конкурсну пропозицію та його конкурсний бал;

особистий електронний кабінет вступника – веб-сторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до закладу вищої освіти та контролює її статус;

статус електронної заяви – параметр електронної заяви, що встановлюється закладом вищої освіти в Єдиній базі та відображається в особистому електронному кабінеті вступника.

 1. Параметр «Статус електронної заяви» може набувати таких значень:

«Зареєстровано в Єдиній базі» – підтвердження факту подання електронної заяви до обраного вступником закладу вищої освіти;

«Потребує уточнення вступником» – електронну заяву прийнято Університетом до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Після присвоєння електронній заяві цього статусу Університет зобов’язаний невідкладно надіслати вступнику повідомлення з переліком даних, які потребують уточнення, та зазначенням способу їх подання;

«Зареєстровано у закладі освіти» – електронну заяву прийнято Університетом до розгляду та в установленому порядку приймається рішення про допуск вступника до участі в конкурсному відборі;

«Відмовлено закладом освіти» – власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу Університет зазначає причину відмови;

«Скасовано вступником» – подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, а факт подання анулюється в Єдиній базі, якщо електронну заяву скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту встановлення заяві статусу «Зареєстровано у закладі вищої освіти» або «Потребує уточнення вступником»;

«Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю)» – подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо електронну заяву скасовано вступником в особистому електронному кабінеті після встановлення заяві статусу «Зареєстровано у закладі вищої освіти» або «Потребує уточнення вступником», але до моменту закінчення подання електронних заяв. При цьому вступник не має права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю;

«Скасовано закладом освіти» – подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, за умови виявлення Університетом технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

«Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» – вступник втратив право бути зарахованим на навчання до Університету за обраною спеціальністю (спеціалізацією) у зв’язку з невиконанням вимог Умов прийому або їх порушенням, зарахуванням на навчання до іншого навчального закладу, рекомендуванням до зарахування на навчання за пріоритетом вищого рівня тощо. При встановленні заяві такого статусу Університет обов’язково зазначає причину виключення;

«Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» – власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Статус встановлюється у випадку, коли вступник подав заяву до участі у конкурсному відборі на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

«Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов’язаний виконати вимоги до зарахування;

«Включено до наказу ( навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» – наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до Університету.

«Відраховано» – вступника відраховано з Університету або скасовано його зарахування.

 1. Університет до початку вступної кампанії у терміни, визначені в Умовах прийому, вносить до Єдиної бази перелік конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання в 2019 році, при цьому для кожної з них зазначаються:

назва конкурсної пропозиції;

вид конкурсної пропозиції;

структурний підрозділ (факультет, інститут тощо), у якому ведеться підготовка;

освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень навчання);

назва та код спеціальності;

назва та код спеціалізації;

назва(и) освітньої(іх) програм;

форма навчання;

курс, на який здійснюється прийом;

встановлений строк навчання, дати його початку та закінчення;

дати початку та закінчення прийому заяв;

ліцензований обсяг та кваліфікаційний мінімум;

обсяг прийому на контракт;

перелік вступних випробувань із зазначенням мінімальної кількості балів з них, вагових коефіцієнтів до конкурсних предметів.

ІІ. Подання електронної заяви

 1. Заяви в електронній формі подають вступники, зазначені в Умовах прийому.
 2. Для подання електронних заяв вступник реєструє особистий електронний кабінет на інтернет-сайті за електронною адресою: https://ez.osvitavsim.org.ua.
 3. Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

адресу електронної пошти, до якої має доступ. Вказана адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету;

пароль для входу до особистого електронного кабінету;

номер, PIN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

серію та номер атестата про повну загальну середню освіту;

середній бал додатка до вказаного атестата, обчислений за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин балу і розрахований як середнє арифметичне усіх зазначених в додатку до атестата оцінок (інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація). Предмети, з яких зроблено запис «звільнений(а)», а також факультативи у загальну кількість не враховуються. Середній бал, введений в особистому електронному кабінеті з помилкою, вступник може виправити самостійно до подання першої заяви.

 1. Подані вступником дані, що передбачені пунктом 3 цього розділу, перевіряються в Єдиній базі.
 2. У разі збігу даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) він отримує на вказану ним адресу електронної пошти повідомлення для активації особистого електронного кабінету вступника.

Строк для активації вступником особистого електронного кабінету – одна доба з моменту отримання відповідного повідомлення.

 1. Реєстрація в Єдиній базі надає вступнику можливість доступу до особистого електронного кабінету з вказаними ним при реєстрації логіном та паролем на інтернет-сайті за електронною адресою: https://ez.osvitavsim.org.ua.
 2. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази, для можливості оперативного зв’язку Університету з вступником, номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів.

Крім того, вступник завантажує скановані копії (фотокопії):

додатка до атестата про повну загальну середню освіту;

кольорової фотокартки розміром 3 × 4 см, що буде подаватись до закладу вищої освіти;

якщо вступник претендує на врахування у конкурсному балі сільського коефіцієнта згідно з вимогами, зазначеними у пункті 4.6 розділу IV Умов прийому, – довідки про реєстрацію місця проживання особи (додаток 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року № 207).

Для подання заяви вступник обирає заклад вищої освіти, освітній ступінь, конкурсну пропозицію та встановлює пріоритетність заяви для участі у конкурсному відборі.

 1. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ заклад вищої освіти, обраний вступником. У момент подання електронна заява отримує статус «Зареєстровано в Єдиній базі».
 2. Подану електронну заяву може бути скасовано вступником в особистому електронному кабінеті. При цьому електронній заяві встановлюється один із статусів:

«Скасовано вступником» – якщо заяву не зареєстровано у закладі вищої освіти;

«Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю)» – якщо заяву зареєстровано або допущено до конкурсу у закладі вищої освіти. При цьому вступник не має права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

III. Прийняття та розгляд електронної заяви приймальною комісією Університету

 1. Ректор Університету забезпечує опрацювання приймальною комісією електронних заяв, що надійшли до Університету, відповідно до Умов прийому, цього Порядку та правил прийому до Університету.
 2. Електронна заява із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі» розглядається приймальною комісією у строки, встановлені Умовами прийому. За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії надає електронній заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому електронному кабінеті вступника: «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником».

При встановленні електронній заяві статусу «Потребує уточнення вступником» уповноважена особа невідкладно вносить до відповідного розділу Єдиної бази вичерпний перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Зареєстровано у закладі вищої освіти».

 1. На підставі рішення приймальної комісії про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до Університету уповноважена особа встановлює електронній заяві вступника статуси «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» або «Відмовлено закладом освіти» (із зазначенням причини відмови).
 2. При виявленні Університетом технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, за рішенням приймальної комісії Університету електронну заяву не пізніше як за день до закінчення подання електронних заяв може бути анульовано, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. При цьому електронній заяві встановлюється статус «Скасовано закладом освіти» з обов’язковим зазначенням причини скасування. Така заява вважається неподаною.

Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована закладом вищої освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому та не пізніше як за день до закінчення подання електронних заяв за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим у Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. В разі скасування електронної заяви приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

 1. Статус електронної заяви вступника, рекомендованого до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, змінюється зі статусу «Допущено до конкурсу (навчання за коти фізичних та/або юридичних осіб)» на статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за коти фізичних та/або юридичних осіб)» зміна статусів електронної заяви вступника, передбачена пунктами 2-4 цього розділу, здійснюється у строки, визначені Умовами прийому.
 2. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб))», зобов’язаний виконати вимоги Умов прийому.
 3. Після виконання вступником вимог Умов прийому на підставі рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування на навчання уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника «Включено до наказу (за кошти фізичних та/або юридичних осіб)», керівник закладу вищої освіти видає наказ про зарахування на навчання такого вступника.
 4. У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)», вимог Умов прийому рішення про рекомендування його до зарахування анулюється приймальною комісією Університету та статус електронної заяви змінюється на статус «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)».
 5. У разі відрахування вступника або скасування наказу про зарахування в частині, що стосується вступника, статус електронної заяви змінюється від статусу «Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)», на статус «Відраховано».